top of page

Rechten en plichten

Uw rech-ten en plich-ten als patiënt

Als patiënt heeft u een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht op in-for-ma-tie

De medisch specialisten, verpleegkundigen en andere hulpverleners hebben de plicht u mondeling te informeren over uw behandeling. Als u goed geïnformeerd bent, kunt u meedenken en -beslissen over uw behandeling.

U hebt recht op informatie over:
• aard en doel van de behandeling
• gevolgen en risico’s daarvan;
• andere methoden van behandeling
• gevolgen van niet behandelen of onderzoeken;
• nazorg.

Met deze informatie kunt u weloverwogen beslissen of u wel of niet een bepaalde behandeling wilt ondergaan.

Ver-le-nen van toe-stem-ming

Een behandeling vindt alleen plaats met uw toestemming. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk dat u goede informatie over de voorgestelde behandeling ontvangt.


In de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van patiënten. Alle klinieken en zorgverleners zijn verplicht om zich aan deze wet te houden. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. U beslist dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren.


Hebt u toestemming verleend, dan kunt u altijd nog van mening veranderen. U kunt uw toestemming intrekken of van een behandeling afzien. Als u niet in staat bent om toestemming te geven, dan mag de hulpverlener u vanwege de acute situatie zonder uw toestemming behandelen.

Ver-nie-ti-ging van uw dos-sier

Gegevens in uw medisch dossier worden in het algemeen 20 jaar bewaard. Na deze periode worden ze in principe vernietigd. U kunt ook zelf om vernietiging van uw dossier vragen.


Vernietiging van het medisch dossier betekent dat bijzonderheden over uw behandeling niet meer zijn in te zien.

Wilt u (een deel van) uw medisch dossier laten vernietigen? Neemt u dan contact op met secretariaat@cliniqueouche.eu.

Uw plich-ten als patiënt

Naast rechten hebt u als patiënt ook plichten. U bent verplicht identificatie-, zorgverzekerings- en BSN-gegevens mee te nemen. Ook bent u verplicht uw hulpverlener duidelijk en volledig te informeren.


Wanneer u uw hulpverlener niet goed informeert, kan deze geen goede deskundige behandeling geven. Als u samen met de hulpverlener een behandeling bent overeengekomen, houdt u zich dan aan de gemaakte afspraken. Als u het niet eens bent met de behandeling of van mening bent veranderd, bespreek dit dan met de betreffende hulpverlener.


U kunt daarnaast zelf meewerken aan uw behandeling door:


• Aan te geven als u iets niet begrijpt of als u ergens over twijfelt.
• Aan te geven als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt.
• Vooraf het verloop van uw operatie te bespreken met uw hulpverlener.
• Op te schrijven welke medicijnen u gebruikt en voor welke medicijnen u allergisch bent,
• Vragen te stellen als medicijnen er anders uitzien dan u verwacht.

Be-scher-ming van uw ge-ge-vens

In ons kliniek gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Zo zorgen we ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Clinique Ouché registreert al uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht op in-za-ge in uw me-disch dos-sier

• Als u gegevens wilt inzien, kunt u een kopie van uw dossier opvragen via secretariaat@cliniqueouche.eu.
• U moet zich legitimeren bij het ophalen van het medisch dossier.
• U ontvangt uw dossier binnen 2 tot 4 weken.

Persoonlijke gegevens

In het medisch dossier staan persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Uw hulpverlener moet dit dossier bijhouden en vertrouwelijk behandelen. Alleen u en uw hulpverleners hebben het recht om uw dossier in te zien. Anderen mogen alleen na uw toestemming uw dossier bekijken.

GRATIS CONSULT EN OFFERTE

ZONDER VERPLICHTINGEN 

bottom of page